About Us

Mekatro Mekatronik Sistemler Araştırma-Geliştirme Tic. ve San. Ltd. Şirketi, İTÜ Arı Teknokent içinde akademisyenler tarafından 2011 yılında kurulmuş bir araştırma-geliştirme şirketidir.

?irket çal??anlar?, illness akademisyenler, yüksek lisans ve lisans ö?rencilerinden olu?maktad?r. Mekatro Mekatronik Sistemler Ara?t?rma Geli?tirme Tic. ve San. Ltd. ?irketinin ana faaliyet konusu mekatronik sistem tasar?m? ve prototip üretimidir. Bu anlamda elektromekanik sistem tasar?m?, drugstore güç elektroni?i devre tasar?m?, kontrol sistemleri ve devrelerinin tasar?m?, search bask?l? devre tasar?m?, mikroelektronik devreler, yaz?l?m geli?tirme gibi bir çok alanda faaliyet göstermekte olan Mekatro, yenilikçi tasar?mlar? ile mekatronik sistem tasar?m? piyasas?nda isim yapm?? bir ?irkettir.

Tarihçe:
Mekatro, ilk olarak 2004-2008 y?llar? aras?nda Tübitak MAM-TEKSEB’de faaliyet göstermi?tir.  Bu olu?umun ana nedenlerinden biri akademik birikimleri yenilikçi ve yarat?c? endüstriyel ürünlere dönü?türmektir. Firmam?z 2011 y?l?ndan itibaren ?TÜ ARI Teknokent’te faaliyetlerini sürdürmektedir.