Vizyon ve Misyon

Vizyonumuz

  • Mekatronik uygulamalar?nda küresel bir çözüm sa?lay?c? olmak.
  • E?ilimleri belirleyen yenilikçi yöntemler ve tasar?mlar ortaya ç?karmak.
  • Elektrik motorlar? ve sürücüleri konusunda dünyan?n önde gelen yenilikçi tasar?m ?irketi olmak.
  • Elektrikli ta??tlar konusunda Türkiye’de ve dünyada önem ta??yan yenilikçi projeler yürütmek.
  • Sürdürülebilir enerji teknolojileri konusunda dünyan?n önde gelen yenilikçi firmalar?ndan biri olmak.
  • Mekatronik sistem tasar?m? konusunda küresel kapsamda önde gelen küçük ve dinamik ?irketlerden biri olmak.

Misyonumuz

  • Yenilikçi elektromekanik, discount mekatronik sistemler tasarlamak, alternatif enerji konular?nda çal??malar yapmak ve ulusal Ar-Ge birikimine katk?da bulunmak.
  • Ta??t mekatroni?i çözümleri üretmek.
  • Ulusal ve Uluslararas? ara?t?rma geli?tirme giri?imlerinin içinde bulunmak, buy projelerde yer almak ve olu?an Ar-Ge birikimini çe?itli e?itim etkinlikleri ile yaymak.