Kurumsal

Hakk?m?zda:

Mekatro Mekatronik Sistemler Ara?t?rma-Geli?tirme Tic. ve San. Ltd. ?irketi, sovaldi sale ?TÜ Ar? Teknokent içinde akademisyenler taraf?ndan 2011 y?l?nda kurulmu? bir ara?t?rma-geli?tirme ?irketidir. ?irket çal??anlar?, akademisyenler, doktora, medical yüksek lisans ve lisans ö?rencilerinden olu?maktad?r.

Mekatro’nun ana faaliyet konusu mekatronik sistem tasar?m? ve prototip üretimidir. Bu anlamda elektromekanik sistem tasar?m?, store güç elektroni?i devre tasar?m?, kontrol sistemleri ve devrelerinin tasar?m?, bask?l? devre tasar?m?, mikroelektronik devreler, yaz?l?m geli?tirme gibi birçok alanda faaliyet göstermekte olan Mekatro, yenilikçi tasar?mlar? ile mekatronik sistem tasar?m? sektöründe ün kazanm?? bir ?irkettir.

Tarihçe:

Mekatro, ilk olarak 2004 y?l?nda TÜB?TAK MAM-TEKSEB’de faaliyet göstermeye ba?lam??t?r.  Bu olu?umun temel motivasyonu akademik birikimleri yenilikçi ve yarat?c? endüstriyel ürünlere dönü?türmektir. Firmam?z 2011 y?l?ndan itibaren ?TÜ ARI Teknokent’te faaliyetlerini sürdürmektedir.


?irketin Yönelmi? Oldu?u Ba?l?ca Ar-Ge Konular?:

 • Do?rusal ve döner sürekli m?knat?sl? elektrik makinalar?n?n tasar?m? yetisi
 • Güç elektroni?i çeviricileri donan?m? ve kontrol yaz?l?m?n? içeren sistemlerin tasar?m?
 • Elektrikli ta??tlar için tahrik sistemi tasar?m?
 • Otomotiv mekatroni?i uygulamalar?
 • M2M (Machine to Machine) sistem tasar?m?
 • Çe?itli yenilikçi yaz?l?m çözümleri
 • Haberle?me uygulamalar?
 • Kablosuz enerji transferi uygulamalar?
 • Batarya yönetim sistemleri geli?tirme (BMS)
 • Kontrol sistemlerini DSP, FPGA gibi gerçek zamanl? yaz?l?m/donan?m arac?l??? ile çal??t?rabilme
 • H?zl? Kontrol Prototipleme (Rapid Control Prototyping – RCP), Döngüde Donan?m (Hardware In the Loop – HIL) yöntemlerini kullanarak esnek kontrol sistemi tasarlayabilme yetisi
 • Elektromekanik aktüatör tasar?m?
 • Alternatif enerji sistem tasar?m?
 • Enerji sistemleri tasar?m? ve enerji verimlili?i